Упатство за дополнување на Упатството за гласање на немоќно или болно лице (член 111 став 1, став 2 и став 3 од Изборниот законик), бр. 10-695/3 од 26.06.2020 година
Udhëzim për plotësimin e Udhëzimit për votim për personin e sëmurë ose të pamundur (neni 111 paragrafi 1 paragrafi 2 dhe paragrafi 3 të Kodit zgjedhor), nr. 10-695/3 të datës 26.06.2020