Упатство за достава на податоци за резултатите од гласањето од избирачките одбори од записникот број 16 и од записникот 21 на ОИК до Државната изборна комисија, бр. 08-1196/1 од 15.04.2019 година
Udhëzim për dorëzimin e të dhënave për rezultatet e votimit nga këshillat zgjedhorë nga procesverbali numër 16 dhe nga procesverbali 21 të KKZ-së deri në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 08-1196/1 të datës 15.04.2019