Упатство за избор и формирање на посебни избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на предвремени избори за градоначалник на општина Пласница и општина Штип, за избирачи кои се во притвор, на издржување казна затвор или се згрижени во установа за вонсемејна грижа, бр. 11-3356/1 од 18.11.2020 година
Udhëzime për zgjedhjen dhe formimin e këshillave të veçanta zgjedhore që do të zbatojnë votimin në zgjedhjet e parakohshme për kryetar të komunës së Plasnicës dhe të komunës së Shtipit, për votuesit të cilët janë në paraburgim, në vuajtje të dënimit me burgim ose që janë në përkujdesje në një institucion për kujdes jashtëfamiljar, jo. 11-3356/1 të datës 18.11.2020