Упатство за изгледот на беџовите за идентификација на изборните органи, изборната администрација, овластените претставници на подносителите на листа на кандидат, меѓународните и домашните набљудувачи за Изборите за градоначалник на Општина Маврово и Ростуше и градоначалник на Општина Центар Жупа и Изборите за членови на Советот на Општина Тетово за остатокот од изборниот период, 20 август 2022 година, бр. 11-1527/1 од 01.07.2022 година
Udhëzim për dukjen e bexheve për identifikimin e organeve zgjedhore, administratës zgjedhore, përfaqësuesve të autorizuar të parashtruesve të listës së kandidatëve, vëzhguesve ndërkombëtarë dhe vendorë për zgjedhjet për kryetar të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të Komunës së Qendër Zhupës dhe zgjedhjet për anëtarë të Këshillit të Komunës së Tetovës për pjesën e mbetur të periudhës zgjedhore, 20 gusht 2022, nr. 11-1527/1 të datës 01.07.2022