Упатство за изгледот на беџовите за идентификација на изборните органи, изборната администрација, овластените претставници на подносителите на листа на кандидат, меѓународните и домашните набљудувачи за изборите за Ппретседател на Република Северна Македонија и Изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 2024 година, бр. 08-1023/1 од 25.03.2024 година
Udhëzime për dukjen e bexheve për identifikimin e organeve zgjedhore, administratës zgjedhore, përfaqësuesve të autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve, vëzhguesve ndërkombëtarë dhe vendorë për zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2024, nr. 08-1023/1 datë 25.3.2024