Упатство за набљудување на изборите и изборната постапка, бр.08-685/1 од 28.02.2024 година
Udhëzim për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore, nr. 08-684/1 nga 28.02.2024