Упатство за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на кандидатските листи за локални избори, бр. 11-1759/1 од 25.08.2021 година
Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes, pranimit dhe konfirmimit të listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale, nr. 11-1759/1 të datës 25.08.2021