Упатство за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на кандидатските листи за Избор на Претседател на Република Северна Македонија, бр.08-528/1 од 17.02.2024 година
Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për parashtrimin, pranimin dhe vërtetimin e listave të kandidatëve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, numër 08-528/1 nga 17.02.2024