Упатство за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на кандидатските листи за Избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-489/1 од 15.02.2024 година
Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e parashtrimin, pranimin dhe konfirmimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 08-489/1 të datës 15.02.2024