Упатство за начинот и постапката за пријавување и гласање во посебни установи за вонсемејна грижа (Домови за стари лица), бр. 10-783/1 од 09.03.2020 година
Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e regjistrimit dhe votimit në institucionet e veçanta për përkujdesje jashtëfamiljare (Shtëpitë e të moshuarve), nr. 10-783/1 të datës 09.03.2020