Упатство за начинот и постапката за решавање на приговори во надлежност на општинските изборни комисии, бр. 11-2350/1 од 01.10.2021 година
Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve që janë në kompetencë të komisioneve komunale të zgjedhjeve, nr. 10-782/1 të datës 09.03.2021