Упатство за начинот и постапката за утврдување на просечно постигнатата цена и најниска цена за платено политички рекламирање за радиодифузери, печатени медиуми и електронски портали (интернет портали) кои не учествувале на последните пет изборни циклуси, бр.08-441/1 од 14.02.2024 година
Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për përcaktimin e çmimit mesatar të arritur dhe çmimit më të ulët për reklamim të paguar politik për radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe portalet elektronike (internet portalet) që nuk kanë marrë pjesë në pesë ciklet e fundit zgjedhore, numër 08-441/1 nga 14.02.2024