Упатство за начинот и постапката за чување, обработка и бришење на податоците за отпечатоци од прсти од избирачки список во електронска форма, бр. 08-1460/1 од 19.04.2024 година
Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e ruajtjes, përpunimit dhe fshirjes së të dhënave të gjurmëve të gishtave nga lista zgjedhore në formë elektronike, nr. 08-1460/1 datë 19.4.2024