Упатство за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци во Државна изборна комисија, бр. 08-2482/1 од 08.10.2021 година
Udhëzim për mënyrën e raportimit për shkeljen e sigurisë së të dhënave personale në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 08-2482/1 të datës 08.10.2021