Упатство за начинот на именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии за Изборите за Претседател на Република Северна Македонија и Изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија 2024 година, 08-1122/1 од 28.03.2024 година
Udhëzime për mënyrën e emërimit të anëtarëve të këshillave zgjedhorë me propozim të partive politike për zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024, 08-1122/ 1 datë 28.3.2024