Упатство за начинот на именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии за Локалните избори 2021 година, бр. 11-1870/1 од 03.09.2021 година
Udhëzim për mënyrën e emërimit të anëtarëve të këshillave zgjedhorë me propozim të partive politike për Zgjedhjet lokale 2021, nr. 11-1870/1 të datës 03.09.2021