Упатство за начинот на реализација на средствата за исплата на надоместоци на членовите на изборните органи и изборната администрација, определени со Правилникот на Државната иборна комисија број 08-915/1 од 12.03.2020 година и 08-915/2 од 10.08.2020 година, за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 15 јули 2020 година, бр. 08-915/3 од 10.08.2020 година, бр. 08-915/3 од 10.08.2020 година
Udhëzime për mënyrën e realizimit të mjeteve për pagesën e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore, të përcaktuara me Rregulloren e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve numër 08-915/1 të datës 12.03.2020 dhe 08-915/2 të datës 10.08.2020, për kriteret për përcaktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 15 korrik 2020, nr. 08-915/3 të datës 10.08.2020, nr. 08-915/3 të datës 10.08.2020