Упатство за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот за Изборите за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје, 2021 година, бр.08-2239/1 од 24.09.2021 година
Udhëzim për mënyrën e përcaktimit të identitetit të votuesit për zgjedhjet për anëtarë të këshillave të komunave dhe Këshillit të qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe për kryetar të qytetit të Shkupit, 2021, nr. 08-2239/1 të datës 24.09.2021