Упатство за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, бр. 08-550/1 од 09.03.2022 година
Udhëzim për mënyrën e përcaktimit të identitetit të votuesit, nr. 08-550/1 të datës 09.03.2022