Упатство за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, бр. 08-1924/1 од 09.09.2021 година
Udhëzim për mënyrën e përcaktimit të identitetit të votuesit, nr. 08-1924/1 të datës 09.09.2021