Упатство за начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи, бр. 08-1199/1 од 02.04.2024 година
Udhëzim për mënyrën e votimit në qendrat e votimit me më pak se 10 zgjedhës, nr. 08-1199/1 datë 2.4.2024