Упатство за начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи, бр. 11-1907/1 од 18.08.2022 година
Udhëzim për mënyrën e votimit në vendvotimet me më pak se 10 votues, nr. 11-1907/1 të datës 18.08.2022