Упатство за начин на реализација на надоместокот на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2017 година за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје 15 октомври 2017 година, бр. 08-2787/1 од 14.11.2017 година
Udhëzim për mënyrën e realizimit të kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve lokale 2017 për anëtarët e këshillave të komunave dhe këshillit të qytetit të Shkupit dhe për kryetarët e komunave dhe për kryetarin e qytetit të Shkupit 15 tetor 2017, nr. 08-2787/1 të datës 14.11.2017