Упатство за начин на реализација на средства определени од Државната изборна комисија за спроведување на избори од страна на Општински изборни комисии, бр. 08-1727/1 од 20.08.2021 година
Udhëzim për mënyrën e realizimit të mjeteve të përcaktuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zbatimin e zgjedhjeve nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, nr. 08-552/1 të datës 20.02.2021