Упатство за организирање на гласање и постапување со изборниот материјал од спроведеното гласање во ИМ 5050 за Парламентарни избори 2024 година, за членови на ИО кои спроведуваат гласање во ДКП и конзуларни канцеларии на Република Северна Македонија за Претседателски избори – за втор круг на гласање, бр.08-1857/1 од 03.05.2024 година
Udhëzime për organizimin e votimit dhe trajtimin e materialit zgjedhor nga votimi i zhvilluar në VV 5050 për Zgjedhjet Parlamentare të vitit 2024, për anëtarët e KZ-së që zbatimin e votimit në PDK dhe zyrat konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut për zgjedhjet presidenciale – për raundin e dytë të zgjedhjeve nr.08-1857/1 datë 03.5.2024