Упатство за постапување по поднесени пријави на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се спорни записи, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, бр. 08-1987/1 од 26.07.2016 година
Udhëzim për veprim sipas fletparaqitjeve të parashtruara nga qytetarët, shënimet e të cilëve në Listën zgjedhore pas kontrollit administrativ dhe në terren kontestohen, gjegjësisht për të cilat ka mospërputhje në të dhënat për qytetarët që i nënshtrohen kontrollit në Listën zgjedhore, nr. 08-1987/1 të datës 26.07.2016