Упатство за постапување при прием на барања за запишување, дополнување или бришење на податоци во Избирачкиот список добиени по електронски пат во Државната изборна комисија (член 50 став 2 од Изборниот законик), бр. 11-1659/1 од 17.08.2021 година
Udhëzim për veprim gjatë pranimit të kërkesave për regjistrim, plotësim ose shlyerje të të dhënave në Listën zgjedhore të pranuara në formë elektronike në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve (neni 50 paragrafi (2) i Kodit zgjedhor), nr. 11-1659/1 të datës 17.08.2021