Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите, бр. 08-761/1 од 30.03.2022 година
Udhëzues për pranimin e denoncimeve nga denoncuesit, ndarja dhe përpunimi i të dhënave nga denoncuesit dhe sigurimi i mbrojtjes së të dhënave tjera personale nga denoncuesit, nr. 08-761/1 të datës 30.03.2022