Упатство за прием, сместување и чување на УБИГ кои се наоѓаат во просториите на ДИК, бр. 11-1922/1 од 09.09.2021 година
Udhëzim për pranimin, akomodimin dhe ruajtjen e PIBV që ndodhet në ambientet e KSHZ-së, nr. 11-1922/1 e datës 09.09.2021