Упатство за примена на член 111 ставови 4, 5, 6, 7 од Изборниот законик – гласање на болни и немоќни лица, бр. 08-3317/1 од 23.11.2016 година
Udhëzim për zbatimin e nenit 111 paragrafët 4, 5, 6, 7 të Kodit zgjedhor – votimi i personave të sëmurë dhe të pamundur, nr. 08-3317/1 të datës 23.11.2016