Упатство за примена на член 112-а од Изборниот законик – за лица со попреченост, бр.08-804/1 од 07.03.2024 година
Udhëzime për zbatimin e nenit 112-a të Kodit Zgjedhor – për personat me aftësi të kufizuar nr. 08-804/1 datë 07.3.2024