Упатство за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е определна мерка самоизолација, бр. 11-2194/1 од 22.09.2021 година
Udhëzim për paraqitje dhe votim të personave të cilët për shkak testit pozitiv të Kovid -19 janë në karantinë shtëpiake dhe personave të cilëve iu është caktuar masa e vetëizolimit, nr. 11-2194/1 të datës 22.09.2021