Упатство за пријавување и гласање на немоќно или болно лице, бр. 11-1764/1 од 25.08.2021 година
Udhëzime për paraqitje dhe votim të një personi të sëmurë ose të pamundur, nr. 11-1764/1 të datës 25.08.2021