Упатство за работата на Општинските изборни комисии и Изборната комисија на Град Скопје, бр. 08-873/1 од 13.03.2024 година
Udhëzim për punën e Komisioneve Komunale Zgjedhore dhe Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, nr. 08-873/1 datë 13.3.2024