Упатство за распределба на рекламни паноа и билборди по пат на ждрепка (согласно член 78-а од Изборниот законик), бр. 10-691/1 од 03.03.2020 година
Udhëzim për shpërndarjen e paneleve reklamuese dhe bilbordeve me anë të shortit (në pajtim me nenin 78-a të Kodit zgjedhor), nr. 10-691/1 të datës 03.03.2020