Упатство за спроведување на јавен увид во Избирачкиот список за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 11 декември 2016 година, бр. 08-2802/1 од 30.10.2016 година
Udhëzim për zbatimin e shikimit publik në Listën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 11 dhjetor 2016, nr. 08-2802/1 të datës 30.10.2016