Упатство за спроведување на јавен увид во Избирачкиот список и за собирање на потписи за листи на кандидати предложени од група избирачи за Локалните избори кои ќе се одржат на 15.10.2017 година, бр. 08-1636/1 од 19.08.2017 година
Udhëzim për zbatimin e shikimit publik në Listën zgjedhore dhe për mbledhjen e nënshkrimeve për listat e kandidatëve të propozuar nga një grup zgjedhësish për Zgjedhjet lokale që do të mbahen më datë 15.10.2017, nr. 08-1636/1 të datës 19.08.2017