Упатство за спроведување на Јавен увид во Избирачкиот список за Избори за Претседател на Република Северна Македонија и пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-661/1 од 27.02.2024 година
Udhëzim për kryerjen e Kontrollit Publik të Listës Zgjedhore për zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 08-661/1 të datës 27.2.2024