Упатство за спроведување на Јавен увид во посебните изводи од Избирачкиот список и пријавување за гласање во Дипломатско-конзуларните претставништва и конзуларните канцеларии на Република Северна Македонија во странство, бр.08-458/1 од 15.02.2024 година
Udhëzim për kryerjen e kontrollit publik të ekstrakteve të posaçme nga Lista Zgjedhore dhe regjistrim për votim në përfaqësitë diplomatike-konsullore dhe përfaqësitë konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit, nr. 08-458/1 të datës 15.02.2024