Упатство за средување и постапување на изборниот материјал кој се чува во магацинскиот простор на Државната изборна комисија во касарна Илинден заклучно со ноември 2016 година пред започнување на изборниот процес-декември 2016 година, бр. 08-2923/1 од 04.11.2016 година
Udhëzim për rregullimin dhe trajtimin e materialit zgjedhor që ruhet në depon e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në kazermën Ilinden përfundimisht me muajin nëntor të vitit 2016 para fillimit të procesit zgjedhor – dhjetor 2016, nr. 08-2923/1 të datës 04.11.2016