Упатство на Општинските изборни комисии и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал, бр. 11-2223/1 од 23.09.2021 година
Udhëzim për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit për sigurimin, ruajtjen, trajtimin dhe shpërndarjen e materialit zgjedhor, nr. 11-2223/1 të datës 23.09.2021