Упатство со Методологија за примена на член 21 став (2), (3) и (4) од Изборниот законик за избор на претседател, членови и нивни заменици во Општинските изборни комисии и Изборната комисија на Град Скопје, бр. 08-936/1 од 19.03.2024 година
Udhëzim me Metodologji për zbatimin e nenit 21 paragrafi (2), (3) dhe (4) të Kodit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në komisionet komunale zgjedhore dhe në Komisionin zgjedhor të qytetit të Shkupit, nr. 08-936/1 datë 19.3.2024