Упатство со методологија за примена на член 21 став (2),(3) и (4) од Изборниот законик за избор на претседател, членови и нивни заменици, во Општинските изборни комисии и Изборна комисија на Град Скопје, бр. 11-1008/1 од 07.06.2021 година
Udhëzim me metodologji për zbatimin e nenit 21 paragrafi (2), (3) dhe (4) të Kodit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre, në Komisionet komunale të zgjedhjeve dhe Komisionin zgjedhor të qytetit të Shkupit, nr. 11-1008/1 të datës 07.06.2021