Упатство за безбедно извршување на работата во Државна изборна комисија, бр. 08-239/1 од 31.01.2023 година
Udhëzues për kryerjen e sigurt të punës në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 08-239/1 të datës 31.01.2023